LUCIDO-L啞色蓬鬆粉

收到LUCIDO-L的啞色蓬鬆粉都有一段時間但都未有用過

趁住今日出街就試一試呢個產品

好似話可以將頭髮整得蓬鬆D

咁我就可以有方法令自己D頭髮唔洗咁乖乖咁直


呢個係我乜都未整落頭度個個樣


呢個係其中一邊頭髮,其實我D頭髮真係好直[註: 小妹近5年都冇去過SALON]


D粉倒落去手度,個感覺有D似爽身粉,滑滑的

拍拍拍,拍完落去雙手度就抓落D頭髮度

整完之後,就係咁GE

拍咗粉GE頭髮質地就有D似噴咗噴髮膠咁樣,不過唔算[立]

同埋成個過程都好方便

呢張相係一邊有整一邊冇整到


各位姊妹都可以試下=]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s